0

combikol.pl Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ECOMBIKOL.PL
 

Drogi Kliencie,

dziękujemy za odwiedzenie naszego sklepu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym http://www.ecombikol.pl/ (dalej jako: „Usługodawca”, „Sklep Internetowy”).

Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków na jakich nastąpi składanie zamówień na produkty oferowane w naszym Sklepie Internetowym, zawarcie oraz realizacja umów sprzedaży zawieranych między nami, a Państwem, w tym złożenie pierwszego zamówienia i zawarcie umowy sprzedaży oraz ewentualnych późniejszych zamówień i umów sprzedaży, w miarę Państwa potrzeb, co nie nakłada na Państwa w tym zakresie żadnych stałych ani okresowych zobowiązań, chyba że wspólnie postanowiliśmy inaczej.

Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji o korzystaniu z Sklepu Internetowego, regulują w szczególności zasady na jakich nastąpi złożenie i przyjęcie zamówienia oraz wykonanie i rozliczenie umowy sprzedaży, w tym kwestie naszej odpowiedzialności. Warunki te znajdą zastosowanie w razie braku innych mailowych lub pisemnych ustaleń między nami.

Zapraszamy do zapoznania się regulaminem i składania zamówień.

1)O NAS

Właścicielem Sklepu Internetowego jest spółka COMBIKOL INTER ŁAZIENKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Brzeszczach (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Mickiewicza 2/314, 32-620 Brzeszcze); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000351433; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Kraków – Śródmieście w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 5.000,00 ZŁ; NIP: 5492392734; REGON: 121176573; adres poczty elektronicznej: interlazienka@gmail.com (dalej jako: „Usługodawca”, „Sprzedawca”).

2)ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA, ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

1.Cenimy sobie przejrzystość, dlatego standardowo nawiązanie współpracy między nami ma przebieg według następującego schematu:

Składają Państwo zamówienie na produkt/y, które chcą kupić > 2) Po złożeniu zamówienia  niezwłocznie potwierdzamy jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmujemy zamówienie do realizacji.

2.W zamówieniu niezbędne jest podanie przez Państwa następujących danych: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących umowy sprzedaży: produkt/y, ilość produktu/ów, miejsce i sposób dostawy produktu/ów, sposób płatności. W wypadku kupujących niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

3.Ceny podane na stronach Sklepu Internetowego są cenami brutto.

4.W przypadku kupujących nie będących konsumentami zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania przyczyny.

5.Niezależenie od sposobu nawiązania współpracy umowa sprzedaży jest zawierana zawsze zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, w szczególności Kodeksem Cywilnym – w przypadku trybu ofertowego na skutek przyjęcia przez drugą stronę oferty, a jeżeli prowadzimy negocjacje w celu zawarcia umowy, to gdy dojdziemy do porozumienia, co do wszystkich jej postanowień, które były przedmiotem negocjacji.

3)PRZEDMIOT UMOWY

1.Przedmiotem umowy sprzedaży są produkty, a więc dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma lub usługa.

2.Cena produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami produktu będącego przedmiotem zamówienia, a także o ewentualnych kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, są Państwo informowani na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Państwa woli związania się umową sprzedaży.

4)KONTAKT Z NAMI

1.Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Państwem jest poczta elektroniczna (e-mail) oraz telefon, za pośrednictwem których będą Państwo wymieniać z nami informacje dotyczące umowy sprzedaży.

2.W przypadku kupujących nie będących konsumentami osoby kontaktujące się w sprawie zamówienia oraz umowy sprzedaży z Państwa strony traktujemy za należycie upoważnione do działania w Państwa imieniu w zakresie danego zamówienia lub umowy sprzedaży.

5)SPOSÓB I TERMIN PŁATNOŚCI

1.Udostępniamy następujące sposoby płatności:

a. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

b. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.

c. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

d. Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro. 
W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego. W przypadku płatności kartą termin dostawy liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji
 e.  Płatności online

 f.   BLIKportalu Platformaratalna.pl

 g.  płatności ratalne za pośrednictwem platformaratalna.pl

2.Termin płatności 

a. W przypadku wyboru przez Państwo płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

b. W przypadku wyboru przez Państwo płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki albo płatności gotówką przy odbiorze osobistym, jesteście Państwo zobowiązani jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

 

6)SPOSÓB, TERMIN I KOSZT DOSTAWY

1.Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.Dostawa produktu do Państwa jest odpłatna. chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Państwo woli związania się umową sprzedaży.

Transport towarów nie obejmuje wniesienia towaru do domu lub lokalu. Odbiorca zobowiązany jest tę czynność wykonać we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność.

3. Czas realizacji zamówienia:

Czas realizacji zamówienia jest określony przy każdym produkcie.

W przypadku Produktów na zamówienie: Status: na zamówienie (termin określi sprzedawca) czas realizacji zamówienia wynosi 4-6 tygodni. 

4.Udostępniamy następujące sposoby dostawy lub odbioru produktu:

a.Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.

b.Przesyłka paletowa.

c.Transport własny.

d.Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Wałowa 37a, 43-100 Tychy  – w Dni Robocze, w godzinach od 08:00 do 16:00

7)REKLAMACJA PRODUKTU

1.Podstawa i zakres naszej odpowiedzialności względem Państwa, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

2.Jesteśmy obowiązani dostarczyć Państwu produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące naszej odpowiedzialności z tytułu wady produktu oraz Twoich uprawnień są określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej reklamacji.

3.Reklamacje związane z umową sprzedaży mogą Państwo złożyć na przykład drogą poczty elektronicznej (mailowo) na adres: REKLAMACJE@COMBIKOL.PL lub pisemnie na adres: ul. Wałowa 37a 43-100 Tychy

4.Zalecamy podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

5.Ustosunkujemy się do Państwa reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

8)ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Z zastrzeżeniem 11 pkt. 1 regulaminu konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: drogą poczty elektronicznej (mailowo) na adres: interlazienka@gmail.com lub pisemnie na adres: ul. Mickiewicza 2/314, 32-620 Brzeszcze.

Zwrot towaru prosimy kierować na nasz magazyn w Tychach:
Magazyn Combikol Inter Łazienka Sp. z o.o.
ul. Wałowa 37a, 43-100 Tychy

Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, albo (2) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy. Dla pozostałych umów bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

Mamy obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Państwu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwo sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Dokonamy  zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego Państwo użyliście, chyba że wyraźnie zgodzą się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Państwa  z żadnymi kosztami. Jeżeli nie zaproponowaliśmy, że sami odbierzemy produkt od konsumenta, możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Państwa do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumentów dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić nam produkt lub przekazać go osobie upoważnionej przez nas do odbioru, chyba że zaproponowaliśmy, że sami odbierzemy produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić produkt na adres: ul. Wałowa 37 A 43-100 Tychy

Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) oraz dodatkowo dostępny jest w pkt. 15 Regulaminu oraz na stronie Sklepu Internetowego w zakładce dotyczącej odstąpienia od umowy. Możesz skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

9)POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

10) POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

1.Niniejszy punkt regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie kupujących nie będących konsumentami.

2.W przypadku opóźnienia w płatności, w tym płatności zaliczki, zastrzegamy sobie prawo odmowy zawarcia kolejnych umów sprzedaży oraz wstrzymania realizacji już zawartych umów do czasu uiszczenia należnych płatności, co nie rodzi po Państwa stronie żadnych roszczeń w stosunku do nas.

3.Z chwilą wydania przez nas produktów przewoźnikowi przechodzą na Państwa korzyści i ciężary związane z produktami oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktów. W takim wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie produktów powstałe od przyjęcia ich do przewozu aż do wydania ich Państwu oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

4.W razie przesłania produktów do Państwa za pośrednictwem przewoźnika obowiązani są Państwo zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzą Państwo, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie produktów, obowiązani są Państwo dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

5.Jakakolwiek zwłoka lub nie wywiązywanie się z warunków realizacji umowy przez nas nie będą stanowiły podstawy dla Państwa do odstąpienia od umowy lub też domagania się odszkodowania za poniesione straty lub innych równoważnych płatności, jeśli niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy zostało spowodowane czynnikami, za które nie ponosimy odpowiedzialności i do których powstania się nie przyczyniliśmy.

6.Ponosimy wobec Państwa odpowiedzialność, bez względu na jej podstawę prawną, do wysokości zapłaconej ceny z tytułu umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy roszczenie związane jest jedynie z danym produktem albo produktami, to wysokość naszej odpowiedzialności ograniczona jest jedynie do wysokości zapłaconej ceny za dany produkt albo produkty. Ponosimy odpowiedzialność w stosunku do Państwa tylko za typowe i rzeczywiście poniesione szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy, z wyłączeniem utraconych korzyści.

11)USŁUGI ELEKTRONICZNE

W Sklepie Internetowym dostępne są następujące usługi elektroniczne: konto klienta, formularz zamówienia oraz newsletter. Usługi elektroniczne są nieodpłatne.

konto klienta to oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Państwa oraz informacje o złożonych przez Państwa zamówieniach w Sklepie Internetowych.

formularz zamówienia to interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

newsletter to elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

Korzystanie z konta klienta  jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków – (1) wypełnieniu formularza rejestracji, (2) kliknięciu pola „Zarejestruj” oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, login oraz hasło. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

Korzystanie z formularza zamówienia możliwe jest jedynie po uprzednim zalogowaniu się na konto i rozpoczyna się z momentem dodania pierwszego produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie zamówienia następuje po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu formularza zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu formularza zamówienia pola „Kupuję” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W formularzu zamówienia niezbędne jest podanie przez Państwa następujących danych dotyczących umowy sprzedaży: produkt/y, ilość produktu/ów, miejsce i sposób dostawy produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

Korzystanie z newslettera następuje po podaniu w polu „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje newslettera i kliknięciu pola „Zapisz”. Na newsletter można zapisać się także poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania konta Klienta – z chwilą jego utworzenia Usługobiorca zostaje zapisany na newsletter lub poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie składania wypełniania formularza zamówienia – z chwilą złożenia zamówienia Usługobiorca zostaje zapisany na newsletter.

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

Obowiązani są Państwo do korzystania z Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji produktu, która została wskazana w pkt. 8 regulaminu) można składać na przykład w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: interlazienka@gmail.com lub pisemnie na adres: ul. Mickiewicza 2/314, 32-620 Brzeszcze.

12)DANE OSOBOWE

Sklep internetowy przetwarza dane osobowych swoich Klientów zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).

9.2. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych klientów Sklepu zawarte są w Polityce prywatności, której treść znajdziesz w zakładce Polityka prywatności..

13)COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach:

identyfikacji Klientów jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani;

zapamiętywania produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;

zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;

dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Klienta (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;

prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego;

popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego Facebook.com.

Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).

Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

w przeglądarce Chrome

w przeglądarce Firefox

w przęglądarce Internet Explorer

w przeglądarce Opera

w przeglądarce Safari

Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze Sklepu Internetowego (adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Dane te nie są ujawniane osobom trzecim.

14)POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego regulaminu.

W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie usługi elektronicznej – konto klienta) zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. umowa sprzedaży) zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian regulaminu, w szczególności zmiany regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane umowy sprzedaży.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

15)WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)

Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

–    Adresat:

COMBIKOL INTER ŁAZIENKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Mickiewicza 2/314, 32-620 Brzeszcze
 interlazienka@gmail.com
interlazienka.pl

–    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 

–    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

–    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

–    Adres konsumenta(-ów)

–    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–    Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

Dziękujemy za uważną lekturę!

W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt bezpośrednio z Państwa opiekunem lub korzystając z danych podanych w stopce.

Zapraszamy do współpracy,

 


© Copyright ecombikol.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone | Projektowanie sklepów internetowych CStore
Kontakt ze sklepem

Telefon: (32) 216-84-93 

Kom. 508 153 680

Email: sklep@combikol.pl