0

FAQ COMBIKOL

Szanowni Konsumenci,
wychodząc Państwu naprzeciw, zdecydowaliśmy się na opracowanie rodzących największe problemy zagadnień dot. reklamacji oraz zwrotów w przystępnej formie odpowiedzi na pytania.
W razie wątpliwości zachęcamy do kontaktu z nami: sklep@combikol.pl
Zachęcamy do zakupów w naszym sklepie.
Pozdrawiamy,
Obsługa Sklepu combikol.pl

Pytania dot. odstąpienia od umowy


Co znaczy, że umowa zawarta jest na odległość?
Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta umowa zawarta na odległość oznacza umowę zawartą z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie, np. za pośrednictwem sklepu internetowego.
Czy mogę zwrócić produkt kupiony w sklepie internetowym?
Tak, zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta możesz w ciągu 14 dni od co do zasady dnia odebrania produktu przez Ciebie kupionego w sklepie internetowym.  Nie musisz podawać przyczyny i nie ponosisz żadnych kosztów poza np. bezpośrednimi kosztami, do których zaliczono koszty przesyłki (od Ciebie do sprzedawcy), czy też koszty samodzielnego dojazdu do przedsiębiorcy.
Czy mogę zwrócić produkt kupiony w sklepie stacjonarnym?
W odróżnieniu od sklepu internetowego nie możesz zwrócić produktu kupionego w sklepie stacjonarnym. Jedynie od sprzedawcy zależy czy umożliwi zwroty swoim klientom. Pamiętaj jednak, że gdy kupisz produkt w sklepie internetowym, ale wybierzesz odbiór osobisty w sklepie stacjonarnym, to nie tracisz uprawnienia do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
W ciągu ilu dni muszę zwrócić produkt?
Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy ciąży na Tobie obowiązek zwrócenia rzeczy sprzedawcy lub przekazania jej osobie upoważnionej przez niego do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpiłeś/odstąpiłaś od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
Czy mogę zwrócić używany produkt?
Tak, możesz zwrócić nawet używany produkt. Najważniejsze, abyś zmieścił się w ustawowym terminie. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z ustawą o prawach konsumenta konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że nie został o niej właściwie poinformowany (art. 34 ust. 4).
Dlatego sprzedawca będzie mógł obciążyć Cię stosownym odszkodowaniem. Niestety, nasz ustawodawca nie określa w jaki sposób obliczać jego wysokość. Brak jest także orzeczeń sądowych w tej kwestii. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zaleca, aby sprzedawca spróbował porozumieć się z konsumentem, co do jego wysokości.
W ciągu ilu dni sprzedawca zobowiązany jest do zwroty dokonanej przeze mnie płatności?
Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy masz obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
Czy wystarczy, że odeślę zwracany produkt bez poinformowania sprzedawcy o odstąpieniu od umowy?
Jest to kwestia sporna, lecz bardziej trafne argumenty przemawiają za tym, że odesłanie towaru nie może zostać uznane za skuteczne odstąpienie od umowy w sposób dorozumiany, np. we wskazywanych już wyżej wytycznych dotyczących dyrektywy 2011/83/UE zaznaczono, że samo odesłanie towaru bez dodatkowego oświadczenia nie powinno być traktowane jako odstąpienie od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa z uwagi na brak jednoznaczności takiego zachowania.

Pytania dot. reklamacji


Jakie są podstawy do złożenia reklamacji?
Termin reklamacja jest terminem języka potocznego. Zgodnie z prawem podstawą złożonej reklamacji  może być rękojmia (dla umów sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku, uregulowana w art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego), tzw. niezgodność towaru z umową z ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego z dnia 27 lipca 2002 roku (dla umów sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku) lub gwarancja – jeżeli taka została udzielona.  Gwarancji może udzielić np. producent, importer danego towaru.
Pamiętaj, że sprzedawca nie może za Ciebie podjąć decyzji, np. uznać, że konsument składa reklamację z tytułu gwarancji i przekazać reklamację do rozpatrzenia gwarantowi. Adresatem reklamacji z tytułu rękojmi jest sprzedawca, dlatego to on rozpatrujesz złożoną reklamację.
Czego mogę żądać w pierwszej reklamacji?
W pierwszej reklamacji możesz żądać wymiany rzeczy lub usunięcia wady, złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona lub oświadczenie o odstąpieniu od umowy w przypadku wady istotnej.
Pamiętaj, jednak, że gdy po raz pierwszy reklamujesz dany produkt (nie był on wcześniej przez sprzedawcę wymieniony czy naprawiony) i składasz oświadczenie o odstąpieniu od umowy, to sprzedawca może zaproponować wymianę albo naprawę. Propozycja niweczy Twoją propozycję.
Jaki jest termin na złożenie reklamacji z tytułu rękojmi?
Odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi wynosi dwa lata. W przypadku rzeczy używanych okres ten może zostać ograniczony, jednakże nie mniej niż do roku od dnia wydania rzeczy kupującemu. Pamiętać należy, że zgodnie z art. 568 § 2 Kodeksu Cywilnego roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli kupującym jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w § 1, np. oznacza to, że jeżeli konsument zauważy wadę już w pierwszym roku, to reklamację z tytułu rękojmi może złożyć aż do upływu 2 lat od dnia, w którym otrzymał zakupioną nową rzecz.
Co oznacza jeżeli kupującym jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego?
Jest to domniemanie wynikające z art. 556[2] Kodeksu Cywilnego. Oznacza, że w okresie do jednego roku do dnia wydania rzeczy, to sprzedawca, aby uchylić od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, będzie musiał wykazać, że ujawniona wada wynikła z nieprawidłowego zachowania się, czy korzystania z rzeczy przez Ciebie, np. reklamowany tablet został zalany wodą.
W drugim roku odpowiedzialności sprzedawcy to Tobie ciąży obowiązek:
a) wykazania istnienia wady oraz
b) udowodnić, że powstała wada wynika z np. słabej jakości użytych materiałów.
Aby to udowodnić, możesz skorzystać z opinii niezależnego rzeczoznawcy. Wynika to z ogólnej zasady dowodowej z art. 6 Kodeksu Cywilnego, zgodnie z którą ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne.
Czy muszę załączyć paragon do zgłoszonej reklamacji?
Nie, konsument wnosząc reklamację nie musi załączyć do niej paragonu.
Czy sprzedawca może wymagać złożenia reklamacji na specjalnym formularzu?
Nie, sprzedawca nie może zastrzec, że przyjmuje reklamacje złożone wyłącznie na przygotowanym przez niego formularzu.
Czy sprzedawca może wymagać, aby reklamowany produkt został dostarczony przez Ciebie w oryginalnym opakowaniu?
Nie, sprzedawca nie może wymagać od Ciebie abyś dostarczał reklamowany produkt w oryginalnym opakowaniu.

W przypadku wątpliwości z chęcią na nie odpowiemy.
Zachęcamy Cię do zapoznania się z zamieszczonym poniżej regulaminem. Znajdziesz w nim wszelkie niezbędne informacje.


© Copyright ecombikol.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone | Projektowanie sklepów internetowych CStore
Kontakt ze sklepem

Telefon: (32) 216-84-93 

Kom. 508 153 680

Email: sklep@combikol.pl